Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 109/2019/DSOZ

09-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 109/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą
przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub
wewnątrzczaszkowych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, zmienionym zarządzeniem Nr 130/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, zwanego dalej „pilotażem”, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz.U. poz. 1985 oraz z 2019 r. poz. 1236), zwanym dalej „rozporządzeniem”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Świadczeniodawca jest obowiązany do przekazania oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, po każdym kwartale obowiązywania umowy, z tym że pierwsze sprawozdanie powinno obejmować okres do dnia 28 lutego 2019 r. Wzór sprawozdania, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest określony w załączniku nr 7 do zarządzenia.
2. Dane do załącznika, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się w sposób narastający.”;

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Świadczeniodawca, który złożył sprawozdanie, o którym mowa w § 13 zarządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, obowiązany jest do ponownego złożenia sprawozdania w formie elektronicznej, zgodnie z § 1 pkt 2 oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 30 września 2019 r.

§ 3. W celu zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, realizator programu pilotażowego, wymieniony w wykazie realizatorów programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz.U. poz. 1236), składa w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 09.08.2019 14:40
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności