Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 110/2015/BP

05-01-2016

ZARZĄDZENIE Nr 110/2015/BP
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)  zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
2) zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  4 lutego 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
3) zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
4) zarządzeniem Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
5) zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
6) zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
7) zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
8) zarządzeniem Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
9) zarządzeniem Nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
10) zarządzeniem Nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
11) zarządzeniem Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
12) zarządzeniem Nr 47/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
13) zarządzeniem Nr 48/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  19 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
14) zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  16 września 2015 r. zmieniającym zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów;
15) zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  29 września 2015 r. zmieniającym niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów;
16) zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  16 października 2015 r. zmieniającym zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzanie w sprawie ogólnych warunków umów;
17) zarządzeniem Nr 78/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
18) zarządzeniem Nr 88/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
2. Podany w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1) § 2 zarządzenia Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, który stanowi:
„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.”;
2) § 2-4 zarządzenia Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  4 lutego 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 - 5, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.”;
3) § 2-5 zarządzenia Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. 1. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 3 w zakresie Lp. 441 załącznika nr 1a do zarządzenia, stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lutego 2014 r.
2. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1:
a) pkt 1, 2 i 6,
b) pkt 4 w zakresie Lp. 64 załącznika nr 1b do zarządzenia,
c) pkt 5 w zakresie Lp. 21 kolumny 7 pkt 2 lit. d załącznika nr 1c do zarządzenia
- stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;
4) § 2-4 zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem:
1)bzałącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia w zakresie:
a) lp. 1 kolumna 11 – Uwagi tiret szóste,
b) lp. 10;
2) załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia w zakresie lp. 31.7, 31.8, 31.14, 31.15
- które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.”;
5) § 2 zarządzenia Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, który stanowi:
„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”;
6) § 1-10 zarządzenia Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 1. 1. Do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w zarządzeniu Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zmienionym zarządzeniem Nr 68/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. oraz w zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., stosuje się przepisy określone w § 2-7 i 9 niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w sytuacji braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędnych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich).
§ 2. W celu udzielania świadczeń określonych w § 1, upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w rodzaju leczenie szpitalne, porozumienia, którego wzór określony jest w załączniku do zarządzenia.
§ 3. 1. W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane całodobowo przy zapewnieniu przez świadczeniodawcę odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek (w szczególności w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 18.00).
2. Do rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się proporcjonalne zwiększenie wartości ryczałtu miesięcznego za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2.
§ 4. W zakresie świadczeń udzielanych w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w izbach przyjęć, przyjmuje się do rozliczenia jednostkową wycenę udzielanych: porad lekarskich o wartości 45 zł., wizyt pielęgniarek o wartości 12 zł. oraz wizyt położnych o wartości 12 zł.
§ 5. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o zrealizowanych świadczeniach oznaczonych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (ICD-10), o których mowa w § 4, za dany okres rozliczeniowy podlegający rozliczeniu w ramach umowy.
§ 6. Świadczenia, o których mowa w § 4, są sprawozdawane zgodnie z następującymi oznaczeniami:

 1.  

Kod produktu rozliczeniowego

Nazwa jednostki sprawozdawanej

Typ komunikatu sprawozdawczego

 1.  

5.01.00.0000.113

Porada lekarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

 1.  

5.01.00.0000.119

Wizyta pielęgniarki udzielona ambulatoryjnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

 1.  

5.01.00.0000.120

Wizyta położnej udzielona ambulatoryjnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
13) zarządzeniem Nr 48/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  19 sierpnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie:
a) § 3 pkt 2, który stanowi:
„§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w:
1) § 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w  § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia;
2) § 2 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w  § 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.”,
b) § 4-5, które stanowią:
„§ 4. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie
z dniem 1 września 2015 r.”;
14) § 2-5 zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, które stanowią:
„§ 2. 1. Przedmiot aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, stanowi realizacja świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU.
§ 3. Warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie do umowy, o którym mowa w § 2, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanego aneksu do umowy wraz z kopią:
1) porozumienia dotyczącego sposobu comiesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo
2) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę - sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU.
§ 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:
1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo
2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU
- w formie pisemnej w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.”;
15) § 2 zarządzenia Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  29 września 2015 r. zmieniającego niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, który stanowi:
„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
16) § 2-5 zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzanie w sprawie ogólnych warunków umów, które stanowią:
„§ 2. 1. Przedmiot aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, stanowi realizacja świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628).
§ 3. Warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie do umowy,
o którym mowa w § 2, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanego aneksu wraz z kopią:
1) porozumienia w sprawie comiesięcznego sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo 
3) określonego przez świadczeniodawcę – sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU.
§ 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania
do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:
3) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
4) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
5) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU
- w formie pisemnej w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
17) § 2-4 zarządzenia Nr 78/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami
po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania
 z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2016 r.”;
18) § 2-5 zarządzenia Nr 88/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Przepisy załącznika nr 1a do zarządzenia w brzmieniu obwiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia w zakresie lp. 42, 49, 50 i 68 stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada  2015 r., z wyjątkiem § 1:
1) pkt 7 odnoszącego się do załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie:
a) lp. 48 i 49,
b) lp. 67 kolumna 12 - Uwagi;
2) pkt 10, 11, 14 lit. a i 15 lit. b
- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365,  1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.01.2016 00:00
Źródło: Biuro Prawne
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności