Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 111/2019/GPF

16-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 111/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr  95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 107/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 9:

- w ust. 1:

--pkt 27-28 otrzymują brzmienie:

„27) rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Departamencie Analiz i Strategii;

28) rejestr odstępstw w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Departamencie Analiz i Strategii;”,

-- pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Departamencie Analiz i Strategii;”,

- w ust. 2:

-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ewidencja zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali – prowadzi Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Departamencie Analiz i Strategii;”,

-- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali – nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Departamencie Analiz i Strategii;”,

b) w § 10:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”,

- w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Departamentem Obsługi Pacjenta oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;”,

- uchyla się ust. 4,

c) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę sekretariatów Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu zapewnia Gabinet Prezesa Funduszu.

2. W przypadku konieczności organizacji zastępstw podczas nieobecności osób obsługujących sekretariaty, wsparcie w realizacji zadania zapewniają inne komórki organizacyjne nadzorowane przez Prezesa Funduszu lub Zastępców Prezesa Funduszu.”,

d) w § 28 w ust. 2:

- uchyla się pkt 16,

- uchyla się pkt 22-25,

- dodaje się pkt 37-39 w brzmieniu:

„37) współpraca z Ministerstwem Zdrowia, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie organizacji wizyt poza granicami kraju Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu;

38) udział w pracach grup eksperckich w kraju i za granicą w zakresie wymiany wiedzy i umiejętności oraz dobrych praktyk z zakresu promocji, ochrony i ekonomiki zdrowia, a także zarządzania i jakości w systemach ochrony zdrowia skoncentrowanych na pacjencie;

39) nawiązywanie współpracy ze wskazanymi przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu zagranicznymi instytucjami sektora ubezpieczeń i ochrony zdrowia, w zakresie niezbędnym do organizacji obustronnych wizyt.”,

e) w § 35 w ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”,

f) w § 36 w ust. 2 pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii;”,

g) w § 37 w ust. 2 dodaje się pkt 27-31 w brzmieniu:

„27) prowadzenie rejestru zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali;

28) obsługa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

29) obsługa systemu zarządzania ciągłością działania;

30) integracja systemów zarządzania w obszarach bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;

31) koordynacja i nadzór nad realizacją obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542).”,

 h) w § 39 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”,

i)  w § 44 w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii;”,

j)  w § 46 w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”,

k)  w § 47 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”,

l)  w § 48 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Departamentu Analiz i Strategii.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 16.08.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności