Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 11/2017/DSOZ

21-02-2017

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 53/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielonych:
a) niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy, albo
b) niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy, albo
c) świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia, w zakresie świadczenia psychogeriatryczne
  - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;”;

2) w § 3:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Świadczeniodawca po wygenerowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, przesyła go do właściwego oddziału Funduszu, w formie elektronicznej oraz papierowej. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu drugiej formy wniosku do oddziału Funduszu.”,
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. W przypadku braku możliwości wygenerowania wniosku w sposób określony w ust. 3, z przyczyny nieleżącej po stronie świadczeniodawcy, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wyłącznie w formie papierowej. W takim przypadku, za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu do oddziału Funduszu papierowej formy wniosku.
7. Po ustaniu przyczyny, o której mowa w ust. 6, świadczeniodawca obowiązany jest do niezwłocznego przekazania wniosku w formie elektronicznej, tożsamej z formą papierową.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję dotyczącą indywidualnego rozliczenia wydaje Dyrektor oddziału Funduszu, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 6, albo od dnia przekazania uzupełnionego lub skorygowanego wniosku, o którym mowa w ust. 5.”;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.02.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności