Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 112/2005

30-12-2005

Zarządzenie Nr 112/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne"

Na podstawie art. 102 ust.5 pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 92/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne" z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1b "Katalog ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW)" w poz. 24, 25, 26, 28, 30 po wyrazach: "odcinków tułowia" dodaje się wyrazy: "i/ lub kończyn";
2) w załączniku nr 4 do materiałów informacyjnych AOS "Katalog świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych":
a) w lp. 319 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "i/ lub";
b) po lp. 456 dodaje się dodaje się lp. 457 w brzmieniu: "badanie antropometryczne", kwalifikujące do II typu porady;
3) w załączniku nr 5 do materiałów informacyjnych AOS "Katalog porad zabiegowo-diagnostycznych (typu IV)" w lp. 43 po wyrazach: "wykonanie jednego zabiegu" dodaje się wyraz: "fizykoterapii".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności