Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 113/2005

30-12-2005

Zarządzenie Nr 113/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 93/2005 z dnia 17 października 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" zwanych dalej "materiałami informacyjnymi" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 pkt 2 wyraz: "radioterapia" zastępuje się wyrazem: "teleradioterapia";

2) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) świadczenie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.";

3) w § 9:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Pacjenci leczeni w OIT, uzyskujący poniżej 25 pkt w skali TISS-28, rozliczani są zgodnie z Katalogiem świadczeń szpitalnych, w zakresie świadczeń odpowiadających podstawowemu rozpoznaniu.";

4) w § 17:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) dopuszczalne jest łączenie świadczeń określonych w Katalogu świadczeń szpitalnych ze świadczeniami określonymi w Katalogach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 3 i 4;",
b) uchyla się pkt 13;

5) § 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18.

1. Świadczenia z zakresu chemioterapii rozliczane są w oparciu o wykaz, o którym mowa w § 12 ust. 1, określający wartość punktową dla odpowiedniej postaci i dawki substancji czynnej.

2. Świadczenia z zakresu programów terapeutycznych (lekowych) rozliczane są w oparciu o wykaz, o którym mowa w § 11 ust. 3, określający wartość punktową dla odpowiedniej postaci i dawki substancji czynnej.

3. W zakresach, o których mowa w ust. 1 i 2, rozliczeniu podlegają podane/wydane pacjentowi leki, w ilościach stanowiących wielokrotność bądź ułamek poszczególnych pozycji określonych w odpowiednich wykazach, o którym mowa w § 11 ust. 3 i § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem ust 6 -8.

4. Świadczeniodawca ma prawo rozliczyć tylko ilość leku podaną pacjentowi, utylizowane części postaci leków nie podlegają rozliczeniu, z zastrzeżeniem 6 -8.

5. Podstawą rozliczeń jest wycena postaci substancji czynnej, zawarta w odpowiednich wykazach, o których mowa w § 11 ust. 3 i § 12 ust. 1.

6. Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu chemioterapii może dodatkowo w danym okresie sprawozdawczym rozliczyć do 5% wartości podanych leków (jako kosztu utylizowanej części leków).

7. Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu chemioterapii - hemato-onkologii dziecięcej może dodatkowo w danym okresie sprawozdawczym rozliczyć do 15% wartości podanych leków (jako kosztu utylizowanej części leków).

8. Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu programów terapeutycznych (lekowych):
1) leczenie raka piersi docetakselem,
2) leczenie raka piersi trastuzumabem,
3) leczenie raka jelita grubego irinotekanem,
4) leczenie raka jajnika topotecanem,
5) leczenie chłoniaków złośliwych rituximabem,
6) leczenie raka jajnika paklitakselem
- może dodatkowo w danym okresie sprawozdawczym rozliczyć do 5% wartości podanych leków (jako kosztu utylizowanej części leków).";

6) w wykazie załączników, w załączniku nr 1b "Katalog świadczeń onkologicznych - radioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa", wyraz: "radioterapia" zastępuje się wyrazem: "teleradioterapia";

7) załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych "Katalog świadczeń szpitalnych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

8) załącznik nr 1b do materiałów informacyjnych "Katalog świadczeń onkologicznych - radioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

9) załącznik nr 1c do materiałów informacyjnych "Katalog świadczeń onkologicznych - chemioterapia", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

10) załącznik nr 1d "Katalog programów terapeutycznych (lekowych)", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia;

11) załącznik nr 7b do materiałów informacyjnych "Skala TISS-28", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia;

12) załącznik nr 9 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w programach terapeutycznych (lekowych)", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do zarządzenia;

13) załącznik nr 10 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do zarządzenia;

14) załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych "Szczegółowe warunki sumowania świadczeń", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do zarządzenia;

15) załącznik nr 14a do materiałów informacyjnych "Wytyczne stosowania świadczenia chemioterapia niestandardowa", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do zarządzenia;

16) załącznik nr 15a do materiałów informacyjnych "Wytyczne stosowania świadczenia Farmakoterapia niestandardowa", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia zmian, o których mowa w § 1, w umowach zawieranych na 2006 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.02.2006 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności