Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 113/2017/DEF

15-11-2017

ZARZĄDZENIE Nr 113/2017/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 571 821 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 16.11.2017 08:16
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności