Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ

31-10-2018

ZARZĄDZENIE Nr 114/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania
środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu
wynagrodzeń lekarzy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń, o których mowa w § 6, świadczeniodawca obowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału Funduszu rachunku obejmującego kwotę środków na wzrost wynagrodzeń lekarzy oraz na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, za miesiąc poprzedzający przekazanie tego rachunku.”;

2)    w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki finansowe na:

1)   wzrost wynagrodzeń lekarzy;

2)   świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,

- przekazywane są świadczeniodawcy przez Fundusz w miesięcznych transzach.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku:

1)   nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy, lub

2)   nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, lub

3)   niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy

-     środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem określonym w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca obowiązany jest do odpowiedniego skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie sprawozdawczym następującym po zakończeniu wykonywania zobowiązania.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wykaz produktów rozliczeniowych umożliwiających rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, dla poszczególnych typów umów określony jest w załączniku nr 15 do zarządzenia.”;

3)          załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4)          załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5)          załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6)          załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7)          załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8)          załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9)          załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

10)      załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

11)      załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

12)      załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

13)      załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

14)      załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;

15)      załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;

16)      załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;

17)      dodaje się załącznik 15 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku 15 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonana zostanie zmiana umów, o których mowa § 1 pkt 3-16, przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania do oddziału Funduszu rachunków za te miesiące.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa § 1 pkt 3-16.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669 i 1925.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.10.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności