Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 115/2016/DSM

25-11-2016

ZARZĄDZENIE NR 115/2016/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, 1807 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielając świadczeń w SOR lub IP, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdania wykonanych procedur medycznych według ICD-9 wraz z odpowiadającymi im kodami produktów, zgodnie z wykazem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub w załączniku
nr 7do zarządzenia.”,

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia dodaje się lp. 3 i 4 w brzmieniu:

                                                                                                                                    „

3

Świadczenia w szpitalnym oddziale

ratunkowym (SOR)

03.3300.009.03

Produkty jednostkowe

wykazane w załączniku nr 3

do zarządzenia.

ryczałt dobowy

4

Świadczenia w izbie przyjęć (IP)

03.4900.009.03

Produkty jednostkowe

wykazane w załączniku nr 7

do zarządzenia.

ryczałt dobowy

„                                                                                                                                       ,

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia w Kategorii IV lp. 79 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                        „

79

5.09.04.0000153

 

Badanie bakteriologiczne,

wirusologiczne

procedura obejmuje wykonanie badań z grup wg ICD 9:
S - Bakteriologia,
U - Bakteriologia 2,
F - Wirusologia,
V - Wirusologia 2,
W - Mykologia,
X - Parazytologia,
innych niż wymienione w załączniku 4 do zarządzenia

„                                                                                                                                       ,

 

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) w Wykazie badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym w Pakiecie podstawowym po lp. 26 dodaje się lp. 27 w brzmieniu:

                                                                                                                              „

27

F50

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM

„                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ,

 

b) w Wykazie badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym w Pakiecie dodatkowym po lp. 49 dodaje się lp. 50 i 51 w brzmieniu:

                                                                                                                            „   

50

91.921

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy

51

91.931

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju

i antybiogram

„                                                                                                                                     .

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 25.11.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 25.11.2016 12:22
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności