Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 115/2018/DEF

06-11-2018

ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych
i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa warunki rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.2)), zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”, środków pochodzących z dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 2, na dofinansowanie:

1) zakupu urządzeń informatycznych;

2) zakupu oprogramowania;

3) kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Centrala – Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) dotacja celowa – dotację celową udzieloną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) dyrektor właściwego oddziału Funduszu – dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na adres siedziby uprawnionego świadczeniodawcy;

4) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

5) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

6) POZ – świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

7) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.3)).

Rozdział 2
Udzielanie dofinansowania

§ 3. 1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania;

2) specyfikację dofinansowania;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r.:

a) urządzeń informatycznych,

b) oprogramowania, lub

c) niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

2. Wzór:

1) wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) specyfikacji dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

5. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest uprawnionemu świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału.

6. Dofinansowanie udzielane jest do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 3
Zasady rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej

§ 4. 1. Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”,

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł lub 3 500 zł oraz podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;

3) wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie;

4) dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy);

5) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;

6) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.

2. Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

4. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział 4
Rozliczenie dotacji celowej

§ 5. 1. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, w oparciu o które udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r., sprawozdanie łączne z wykorzystania przez uprawnionych świadczeniodawców środków pochodzących z dotacji celowej. Wzór sprawozdania łącznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej oddział Funduszu dokonuje na rachunek bankowy Centrali Funduszu, w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r.

3. Na podstawie sprawozdań łącznych sporządzonych przez dyrektorów właściwych oddziałów Funduszu, w Centrali Funduszu opracowane zostanie rozliczenie za 2018 r. z przyznanej dotacji celowej, które następnie przekazane zostanie Ministrowi Zdrowia, nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r.

4. Zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej Fundusz dokonuje na rachunek bankowy Ministra Zdrowia w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669 i 1925.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1076, 1544, 1629, 1669 i 1925.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z  2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669 i 1693.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 06.11.2018 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności