Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 115/2019/DSOZ

30-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 115/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 dodaje ust. 11 w brzmieniu:
„11. W przypadku braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej  lub ciągłości ich udzielania albo wystąpienia zagrożenia ograniczenia dostępności do świadczeń na obszarach wiejskich pozostających poza granicami administracyjnymi miast, obejmujących obszary gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, na których gęstość zaludnienia  nie przekracza 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy1), świadczenia na takich obszarach mogą być udzielane przez lekarza dodatkowo zatrudnionego, nie posiadającego specjalizacji, który po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego po dniu 1 stycznia 2019 r., w okresie 12 miesięcy nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, w miejscach udzielania świadczeń utworzonych po wejściu w życie zarządzenia lub już istniejących.”;

2) w § 15:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) osoba niewymieniona w pkt 1 – 7 – współczynnik 3,2.”,

b) dodaje się ust. 7 - 14 w brzmieniu:
„7. Finansowanie świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 11 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęte zostało udzielanie świadczeń przez lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 11 i trwa przez 12 kolejnych miesięcy.
8. Jednostką rozliczeniową dla świadczeń, o których mowa w § 14
ust. 11, jest ryczałt miesięczny, którego cena jednostkowa jest określona
w załączniku nr 1 do zarządzenia w wierszu l.p. 1.8.   
9. Finansowanie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna, odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia,  określonych w l.p. 1.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca ten przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.
10.W przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle,
w ramach deklaracji wyboru lekarza POZ, o której mowa w § 8 ust. 1, zgodnie
z jednostkami chorobowymi określonymi w załączniku nr 20 do zarządzenia, zastosowanie współczynnika korygującego stawką kapitacyjną, o którym mowa
w ust. 2 pkt 8, odbywa się z zastosowaniem następujących zasad:

1) podstawę prowadzonej przez Oddział Funduszu weryfikacji w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2, stanowią raporty z udzielonych porad, złożone od dnia 1 października 2019 r. przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z leczeniem cukrzycy, przewlekłych chorób układu krążenia lub tarczycy;
2) liczba porad lekarza POZ udzielonych osobom z powodu chorób określonych w załączniku nr 20 do zarządzenia, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze;
3) udzielenie osobie, o której mowa w pkt 2, świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odpowiadających wymienionym jednostkom chorobowym powoduje wstrzymanie rozliczenia tych świadczeń, współczynnikiem korygującym stawkę kapitacyjną, o którym mowa w ust. 2 pkt 8 na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia świadczenia, o którym mowa
w pkt 1.

11. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę - lekarza POZ recept w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), który udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej
w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 1.1b -1.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.
12. W przypadku realizacji świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., po zakończeniu:

1) I kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń co najmniej 15% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK), zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnioną  przez Fundusz w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) wartość jednostki rozliczeniowej, o której mowa
w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;
2) II kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 30% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz
w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej, o której mowa w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;
3) III kwartału, świadczeniodawca który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 45% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz
w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej,  o której mowa w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;
4) IV kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 60% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie  z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz
w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1.

13. W przypadku rozliczania świadczeń lekarza poz dotyczących świadczeniobiorców zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z  ust. 12, zastosowanie ma cena jednostki rozliczeniowej określona w l.p. 1.9 załącznika nr 1 do zarządzenia.  
14. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego  łącznie wymagania określone  w ust. 9 i 11, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 1.1f - 1.1i załącznika nr 1 do zarządzenia.”;

3) w § 19 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:
„7. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 2.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.
8. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę - pielęgniarkę POZ recept w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), która udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej
w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 2.1b - 2.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.
9. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego  łącznie wymagania określone  w ust. 7 i 8, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 2.1f - 2.1i załącznika do zarządzenia.”;

4) w § 23 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:
„4. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającej ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 3.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.
5. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę – położną  POZ recept w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), która udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej
w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 3.1b - 3.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.
6. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego  łącznie wymagania określone w ust. 4 i 5, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 3.1f - 3.1i załącznika do zarządzenia.”;

5) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ,  wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 4.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

6) załącznik 1 nr do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. poz. 1756).”,

b) w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) ryczałt miesięczny w wysokości ……. zł (słownie …………………zł)
 związany z zapewnieniem dostępności do świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia;
7) ryczałt miesięczny w wysokości ……. zł (słownie …………………zł) związany ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy.”,

c) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Potwierdzeniem przeznaczenia środków, o których mowa w § 11 ust. 2, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3, jest rachunek z realizacji umowy za okres sprawozdawczy wystawiony przez świadczeniodawcę; nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokosci 5% wartości tych środków.”,

d) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 20 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia
w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Sposób rozliczania świadczeń, o których mowa w:

1) § 15 ust. 11 i 14;
2) § 19 ust. 8 i 9;
3) § 23 ust. 5 i 6

 – zarządzenia zmienianego w § 1 znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 4. Przepisy § 1:

1) pkt 2 lit. a i lit. b w zakresie § 15 ust. 10,12 i 13;
2) pkt 7 lit. b w zakresie § 10 ust. 1 pkt 7

- stosuje się do rozliczania świadczeń począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.08.2019 15:34
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności