Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 116/2019/DSOZ

02-09-2019

ZARZĄDZENIE NR 116/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się,
co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego pod nazwą „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, zwanego dalej „pilotażem”, określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. poz. 1537), zwanym dalej „rozporządzeniem”;

2) wzór umowy o realizację pilotażu;

3)  warunki realizacji umów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) ustawa o świadczeniach – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3)  oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

§ 3. Realizacja i finansowanie pilotażu odbywa się na podstawie umowy zawieranej między realizatorem pilotażu - świadczeniodawcą, o którym mowa w § 5 rozporządzenia, a dyrektorem oddziału Funduszu.

 

Rozdział 2

Przedmiot umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy o realizację pilotażu, zwanej dalej „umową”, jest udzielanie przez świadczeniodawcę będącego realizatorem pilotażu, świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia.

2. Wzór umowy określony jest  w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Wykaz świadczeń oraz produktów rozliczeniowych udzielonych w ramach realizacji umowy jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

 

Rozdział 3

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy

§ 5. 1. W celu zawarcia umowy świadczeniodawca, o którym mowa w § 3, zwany dalej również „wnioskodawcą”, składa w oddziale Funduszu właściwym
ze względu na obszar działania świadczeniodawcy, wniosek o zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 3
do zarządzenia.

3. Wnioski składa się od dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Do zawarcia umowy wymaga się dołączenia do wniosku, o którym mowa
w § 5 ust. 1, następujących dokumentów:

1) oświadczenia wnioskodawcy, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku
nr 4
do zarządzenia;

2) oświadczenia wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia;

3) kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń; świadczeniodawca może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym oświadczenie w przedmiocie obowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy;

4) wniosku w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest
w załączniku nr 6 do zarządzenia;

5) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1  – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane przez wnioskodawcę, powinny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.

3. Kopie dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

4. Dyrektor oddziału Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu w sytuacji, w której kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a brak jest możliwości weryfikacji jej prawdziwości w inny sposób.

5. Formularz wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego: Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

6. W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia wskazując termin dokonania
tej czynności.

7. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 6, wnioskodawca obowiązany jest do usunięcia braków we wniosku, w terminie określonym w wezwaniu.

8. Termin usunięcia braków uważa się za zachowany, w sytuacji doręczenia dokumentów do siedziby oddziału Funduszu najpóźniej do godz. 16.00 w dniu określonym w wezwaniu do usunięcia braków.

9. Uzupełnienie braków w złożonym wniosku składa się w zamkniętej kopercie lub paczce oznaczonej: „Usunięcie braków wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego: Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

§ 7. 1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu ustala z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące. Umowa obowiązuje od dnia następującego  po dniu zawarcia z Funduszem umowy o realizację pilotażu.   

2. Liczba i stawka za osobodzień pobytu w oddziale, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo-finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.

3. Dyrektor oddziału Funduszu przesyła wnioskodawcy projekt umowy w celu jej podpisania albo informuje wnioskodawcę o możliwości zawarcia umowy w siedzibie oddziału Funduszu.

4. W przypadku negatywnej oceny wniosku, dyrektor oddziału Funduszu informuje wnioskodawcę o przyczynie odmowy zawarcia umowy.

5. Dyrektor oddziału Funduszu ma prawo do przeprowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umowy, w celu sprawdzenia informacji  przedstawionych we wniosku.

6. Czynności sprawdzające, o których mowa w ust. 5, przeprowadza,
po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy w jego obecności lub osoby przez niego upoważnionej, co najmniej dwóch upoważnionych członków, powołanego przez dyrektora oddziału Funduszu,  „Zespołu do oceny wniosków”.

7. Osoby przeprowadzające czynności sprawdzające, o których mowa
w ust. 6, sporządzają protokół z tych czynności, potwierdzony przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 

Rozdział 4

Szczegółowe warunki umowy

§ 8. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w szczególności w rozporządzeniu oraz w niniejszym zarządzeniu.

2. Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym jest realizowana umowa.

§ 9. 1. Podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy realizującego pilotaż, wskazuje się w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania określone w przepisach rozporządzenia.

3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą, zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

4. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności  podwykonawcy) oraz o jej wynikach.

5. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem zmiany.

§ 10. 1. W celu wyboru przez świadczeniobiorcę realizatora pilotażu, świadczeniodawca jest obowiązany do poinformowania świadczeniobiorcy, o podpisaniu oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia.

2. Przed uzyskaniem od świadczeniobiorcy oświadczenia, o którym mowa         w ust. 1, świadczeniodawca jest także obowiązany poinformować świadczeniobiorcę o przysługujących mu świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach pilotażu oraz możliwości i sposobie składania uwag, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

§ 11. 1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.

       § 12. Produkt rozliczeniowy (świadczenie opieki zdrowotnej – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”), o którym mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia, rozliczany jest zgodnie z § 8 rozporządzenia, w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 13.  Do celów sprawozdawczych, świadczeniodawca udzielający świadczeń
na rzecz świadczeniobiorców, o których mowa w § 6 rozporządzenia, stosuje produkt sprawozdawczy określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 14. 1. Świadczeniodawca jest obowiązany do przekazania w formie elektronicznej sprawozdania, zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, winny być zgodne z danymi w zawartymi w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stanowi warunek rozliczenia świadczeń.

4. Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawcę podlega weryfikacji w oddziale Funduszu.

§ 15. Świadczeniodawca przekazuje oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej dane, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.

§ 16. Świadczeniodawca jest obowiązany do przekazania oddziałowi Funduszu w formie pisemnej i elektronicznej w postaci raportu, wyników, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, każdorazowo po 12 miesiącach obowiązywania umowy.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 02.09.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 05.09.2019 11:08
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności