Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 117/2016/DSOZ

01-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 1 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca  2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w ust. 1:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) Otorynolaryngologia:
a) C05G - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych,
b) C05H - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów pniowych,
c) C06G - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ucha środkowego,
d) C06H - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu,
e) C07G - Wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu,
f) C07H - Wymiana procesora mowy implantów ucha środkowego,
g) C07I - Wymiana przetwornika mowy implantów na przewodnictwo kostne;”,

- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) Kardiologia:
a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,
b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,
c) E12G - OZW - leczenie inwazyjne,
d) E15 - OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw;
7) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:
a) H01 - Endoprotezoplastyka łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo - goleniowego, pierwotna częściowa kolana,
b) H02 - Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego,
c) H09 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem „okołoprotezowym”,
d) H10 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy,
e) H11 - Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych,
f) 5.53.01.0001435 - Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dotyczy wyłącznie endoprotez w ramach grupy H01, H11),
g) H13 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,
h) H14 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,
i) H15 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana,
j) H16 - Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra,
k) H17 - Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra,
l) H18 - Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana,
m) H19 - Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana;”,

- pkt 11 otrzymują brzmienie:

„11) Okulistyka:
a) B16G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne,
b) B17G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne,
c) B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
d) B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki;”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Kardiologia:
a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,
b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,
c) E12G - OZW - leczenie inwazyjne,
d) E15 - OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw;”;

2) w § 18 w ust. 2 w pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) otorynolaryngologia dla dzieci (z wyłączeniem JGP: C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I)”;
3) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 1d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 3a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 01.12.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności