Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 119/2019/DSOZ

11-09-2019

ZARZĄDZENIE NR 119/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciążyi w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:
    
§ 1. W zarządzeniu Nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Produkt rozliczeniowy (świadczenie opieki zdrowotnej – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”), o którym mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia, rozliczany jest zgodnie z § 8 rozporządzenia, w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 2 września 2019 r.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.09.2019 11:59
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności