Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 1/2006

26-01-2006

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rozliczeń pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Narodowego Fundusz Zdrowia z tytułu kosztów lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Koszty lecznictwa uzdrowiskowego rozliczane są pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Stronami rozliczeń, o których mowa w § 1, są:
1) oddziały wojewódzkie NFZ odpowiedzialne za podpisanie umów ze świadczeniodawcami w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, których siedziba znajduje się na obszarze działalności tych oddziałów - zwane dalej "oddziałami wojewódzkimi miejsca pobytu",
2) oddziały wojewódzkie NFZ uprawnione do wydawania ubezpieczonym skierowań na leczenie uzdrowiskowe w ramach swojego planu finansowego - zwane dalej "właściwymi oddziałami wojewódzkimi".

§ 3.

1. Rozliczenie jest dokonywane na podstawie wystawianych przez oddział wojewódzki miejsca pobytu właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu, co najmniej raz w miesiącu, obciążeniowych not księgowych, zwanych dalej "notami księgowymi".

2. Termin wystawienia i przesłania not księgowych powinien umożliwiać właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu ujęcie ich w księgach rachunkowych tego samego okresu sprawozdawczego.

§ 4.

1. Integralnym elementem noty księgowej jest informacja rozliczeniowa.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest w formie elektronicznej i podlega kontroli merytorycznej.

§ 5.

Nota księgowa powinna być podpisana przez osoby wskazane w Zakładowym Schemacie Obiegu Dowodów Księgowych, w tym przez Głównego Księgowego oddziału.

§ 6.

1. Rozliczenia kosztów zrealizowanych w lecznictwie uzdrowiskowym ujmowane
są w księgach rachunkowych, w szczególności na podstawie następujących zapisów księgowych:
1) w oddziale wojewódzkim miejsca pobytu:
a) otrzymanie rachunku od świadczeniodawcy - Wn 260-x, Ma 205,
b) wystawienie noty księgowej - Wn 211-x, Ma 260-x;
2) we właściwym oddziale wojewódzkim:
a) otrzymanie noty księgowej z innego oddziału - Wn 420-8, Ma 212-x,
b) zapis równoległy - Wn 501, Ma 490.

2. Oddziały wojewódzkie przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za miesiąc sprawozdawczy zobowiązane są do uzgodnienia wzajemnych rozrachunków z tytułu lecznictwa uzdrowiskowego i prawidłowego ich wykazania w sprawozdaniu finansowym.

3. Prawidłowe wykazanie rozrachunków w sprawozdaniu finansowym polega w szczególności na wykazaniu należności wewnętrznych od innego oddziału tylko w sytuacji, gdy równolegle inny oddział wykaże z tego tytułu zobowiązanie wewnętrzne.

§ 7.

1. Uregulowanie zobowiązania przez właściwy oddział wojewódzki powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wpływu noty księgowej.

2. Rozliczenia pomiędzy oddziałami wojewódzkimi pozostają bez wpływu na terminy rozliczeń ze świadczeniodawcami.

§ 8.

W rozliczeniach wewnętrznych, należy stosować kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań.

§ 9.

1. Rozliczenia pieniężne powinny być realizowane terminowo i bez zakłóceń.

2. Nieuzasadnione, przeterminowane zobowiązania mogą zostać rozliczone przez centralę Funduszu, ze środków pieniężnych oddziału winnego powstania ww. zobowiązań.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 26.01.2006 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 17.02.2006 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności