Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 12/2006

24-02-2006

zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", zmienione zarządzeniem Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", zmienionych zarządzeniem Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanych dalej "materiałami informacyjnymi", wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - Katalog świadczeń szpitalnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) załącznik nr 1c do materiałów informacyjnych "Katalog świadczeń onkologicznych - chemioterapia", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) w załączniku do załącznika nr 1d do materiałów informacyjnych stanowiącego "Katalog programów terapeutycznych (lekowych)", opisy programów terapeutycznych (lekowych) otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;
4) załącznik nr 7a do materiałów informacyjnych - Wzór karty punktacji stanu pacjenta w skali TISS - 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia;
5) załącznik nr 9 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w programach terapeutycznych (lekowych)", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia;
6) załącznik nr 10 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do zarządzenia;
7) załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych - Szczegółowe warunki sumowania świadczeń, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do zarządzenia;
8) załącznik nr 14a do materiałów informacyjnych - Wytyczne stosowania świadczenia "Chemioterapia niestandardowa", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do zarządzenia;
9) załącznik nr 14 b do materiałów informacyjnych stanowiący "Wniosek na chemioterapię niestandardową", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.

2. Zmiany umów, o których mowa w ust.1, powinny uwzględnić możliwość rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 1 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1, z wyłączeniem świadczeń o których mowa w ust. 3.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczące świadczeń określonych w:
1) załączniku nr 1 do zarządzenia w pozycji l.p. 948 i 974;
2) w załączniku nr 5 do zarządzenia w pozycji oznaczonej kodem 5.08.04.0000049 i 5.08.04.0000050 - obowiązywać powinny od dnia 1 marca 2006 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 24.02.2006 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 3.03.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności