Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 12/2013/DSM

15-03-2013

Zarządzenie Nr 12/2013/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, wykazujący w ofercie personel spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.";

2) w § 8 ust. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Świadczeniodawca obowiązany jest do utrzymania, przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej procentowego udziału czasu pracy lekarzy, deklarowanego w ofercie, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.";

3) w załączniku nr 3 w części: 2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:

a) poz. 2.1.2. Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy:

1) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

2) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

3) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

b) poz. 2.1.3 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od  12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

c) poz. 2.3.1 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 15.03.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.03.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności