Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 122/2016/DSOZ

12-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 12 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 15;
2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) świadczenia lekarza poz, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji - świadczenia lekarza poz w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy;”;
3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, stosownie do przedmiotu umowy, udzielane są w sposób kompleksowy; w trakcie udzielania tych świadczeń świadczeniodawca zapewnia realizację zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy, a w przypadku udzielania świadczeń kobietom w ciąży i dzieciom do ukończenia 18 r.ż., także z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz.1860); w przypadku świadczeń transportu sanitarnego w poz świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych w § 8 ust. 3 Ogólnych warunków umów.”;
4) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W sytuacji udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń profilaktycznych w profilaktyce chorób układu krążenia, profilaktyce gruźlicy lub profilaktyce raka szyjki macicy, przed rozpoczęciem udzielania świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami określonymi odpowiednio w rozporządzeniu MZ, niniejszym zarządzeniu lub w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.”;
5) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia realizowane są zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do zarządzenia; realizacja świadczeń dokumentowana jest w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki oraz przez włączenie Karty badania profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, której wzór jest określony w załączniku nr 4a do zarządzenia.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku osób, u których w wyniku badania w profilaktyce chorób układu krążenia, stwierdzone zostało wysokie ryzyko lub choroba sercowo-naczyniowa, gdzie dla ustalenia ostatecznej diagnozy i zasad postępowania terapeutycznego niezbędna jest diagnostyka i konsultacja specjalistyczna, lekarz poz, o ile przewidują to warunki zawartej umowy, zapewnia pacjentowi w zależności od indywidualnych potrzeb:

1) konsultację specjalistyczną w chorobach układu krążenia (kardiolog lub specjalista chorób wewnętrznych lub lekarz ze specjalizacją II stopnia z dziedziny chorób wewnętrznych), z wykonaniem odpowiednio do wskazań medycznych: próby wysiłkowej, badania echokardiograficznego, badania spirometrycznego rezerw wentylacyjnych płuc u osób uzależnionych od tytoniu;
2) konsultację specjalistyczną w diagnozowaniu cukrzycy (diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych lub lekarz ze specjalizacją II stopnia z dziedziny chorób wewnętrznych), z niezbędną diagnostyką i ustaleniem diety cukrzycowej.

2b. Świadczenia, o których mowa w ust. 2a, mogą być realizowane przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowo-sprzętowych świadczeniodawcy albo w oparciu o umowy podwykonawstwa. W przypadku nawiązania współpracy z podmiotami realizującymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, umowa podwykonawstwa z tymi podmiotami winna zawierać klauzulę, że realizacja świadczeń na rzecz poz nie może być ujmowana w kolejce oczekujących na świadczenia poradni lub wpływać na wydłużenie czasu oczekiwania osób w niej zarejestrowanych. Informacja ze zrealizowanej konsultacji, autoryzowana przez lekarza jej udzielającego, podlega włączeniu do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez lekarza poz.”; 

6) w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku zlecenia przez lekarza poz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1536 i 1579), zlecenie winno pozostawać w zgodności z tymi przepisami oraz wystawiane jest na druku zgodnym ze wzorem określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 7 tej ustawy.”;
7) w § 15 w ust. 2:

a) w pkt 4:
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. – współczynnikiem 1,2,”,
- po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) od dnia 1 września 2017 r. – współczynnikiem 1,24;”,
b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) osoba niewymieniona w pkt 8, w wieku powyżej 75. roku życia – od dnia 1 września 2016 r. – współczynnikiem 2,7;
8) podopieczny domu pomocy społecznej, zwanego dalej ,,DPS” lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – od dnia 1 września 2016 r. – współczynnikiem 2,7.”;

8) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
9) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:

a) w zakresie komparycji, objaśnienie otrzymuje brzmienie:
„(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn.zm.)”,
b) w § 1 w ust. 1 w pkt 1:
- w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- innym niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, osobom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 6 i 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,
- po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) świadczenia lekarza poz w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy – konsultacje specjalistyczne;”,
c) w § 6 w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla świadczeń lekarza poz zrealizowanych w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g, także kody badań diagnostycznych wykonanych w ramach konsultacji specjalistycznych wykazanych do rozliczenia, zgodnie z okodowaniem wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9.”,
d) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla finansowania świadczeń lekarza poz, stanowiących przedmiot umowy, ustala się:

1) miesięczną stawkę kapitacyjną w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla grup świadczeniobiorców określonych w § 15 ust. 2 zarządzenia;
2) opłatę za poradę w wysokości  ......... zł (słownie:.............................. złotych) udzieloną w stanach zachorowań świadczeniobiorcom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i c;
3) opłatę za poradę w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) udzieloną w  ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
4) opłatę za poradę kontrolną po upływie roku w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) udzieloną w  ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
5) opłatę za poradę w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) udzieloną w ramach kwalifikacji do realizacji świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” w poz;
6) opłatę za poradę w wysokości …….. zł (słownie ………………… zł) związaną z wydaniem karty, z uwzględnieniem współczynników korygujących cenę jednostkową, o których mowa w § 15 ust. 7 zarządzenia;
7) opłatę za konsultację specjalistyczną w chorobach układu krążenia w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) zrealizowaną w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy;
8) opłatę za konsultację specjalistyczną w cukrzycy w wysokości ......... zł (słownie:.............................. złotych) zrealizowaną w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy.”,

e) w § 11:
- w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości 1,24 zł (słownie: jeden, 24/100 złotych);”,
- po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku stawek, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, obejmują one kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego, w tym:

1) dla okresu od stycznia do sierpnia 2017 r. włącznie:
a) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 2 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,38 zł (słownie: zero, 38/100 złotych),
b) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 3 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,40 zł (słownie: zero, 40/100 złotych),
c) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości 1,24 zł (słownie: jeden, 24/100 złotych);
2) dla okresu od września do grudnia 2017 r. włącznie:
a) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 2 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,57 zł (słownie: zero, 57/100 złotych),
b) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 3 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,60 zł (słownie: zero, 60/100 złotych),
c) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości 1,86 zł (słownie: jeden, 86/100 złotych).”,

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „3. Uzyskane środki, o których mowa w ust. 2 i 2a, należy przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń odpowiednio: pielęgniarek, położnych, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielajacych świadczeń w ramach realizacji umowy, zgodnie z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego.”,

f) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu potwierdzenia przeznaczenia środków, o których mowa w § 11 ust. 2 i 2a, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3, świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu comiesięcznie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi z realizacji umowy, oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do umowy; nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.”;

10) załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
12) dodaje się załącznik nr 4a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
13) w załączniku nr 6a do zarządzenia w części: Informacje ogólne pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozmaz cytologiczny w ramach skryningu może pobierać położna poz posiadająca kwalifikacje określone w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy.”;
14) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 3a do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
16) załącznik nr 6 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 7 lit. b;
2) pkt 8 w części dotyczącej l.p. 4.1. załącznika nr 1 w zakresie wartości rocznej stawki kapitacyjnej stosowanej w rozliczaniu świadczeń pielęgniarki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
3) pkt 9 lit. e tiret pierwsze
- które wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2016 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 12.12.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 13.12.2016 16:16
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności