Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 122/2018/DSOZ

30-11-2018

ZARZĄDZENIE Nr 122/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoba niewymieniona w pkt 7, w wieku od 40. do 65. roku życia – od dnia 1 września 2018 roku – współczynnik 1,33;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.11.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 30.11.2018 10:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności