Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 124/2016/DSOZ

16-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) uchyla się pkt 1,2 i 4,
b) w pkt 5 uchyla się lit. b,
c) w pkt 9:

- w lit. b uchyla się tiret drugie,
- uchyla się lit. c i d,

d) uchyla się pkt 11, 12, 14 i 15;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.12.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności