Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 124/2019/GPF

18-09-2019

ZARZĄDZENIE Nr 124/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) oraz § 6 ust. 6 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia  (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje.
 
§ 1. W Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia tworzy się Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Radomiu, zwane dalej „CUW w Radomiu”.

§ 2. W Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia tworzy się Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Płocku, zwane dalej „CUW w Płocku”.

§ 3. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przedstawi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia projekt zmiany regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym określi zakres zadań placówek terenowych, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.09.2019 15:49
Aktualizacja informacji: 19.09.2019 13:11
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności