Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 125/2019/DSM

26-09-2019

ZARZĄDZENIE NR 125/2019/DSM
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i poz. 1726) oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, zmienionym zarządzeniem Nr 48/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Potwierdzeniem realizacji przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo

2) dokumentu, o którym mowa  w § 2 ust 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;

3) dokumentu, o którym mowa w § 2 ust 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy „o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy

- jest przekazanie, do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu, rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1.

         2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).”;

2) uchyla się § 5.

§ 2. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629), w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                          p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 26.09.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności