Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 126/2018/DEF

06-12-2018

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 400 000 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.12.2018 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności