Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ

27-09-2019

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 7 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem – ustala się współczynnik korygujący wartości 1,04.

7. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania  produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem – ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.

8. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

1) trzeciego stopnia,

2) ogólnopolskiego

3) onkologicznego

4) pediatrycznego

5) pulmonologicznego

- w przypadku sprawozdawania produktów określonych w załączniku nr 3 do  zarządzenia – ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.”;

2) dodaje się załącznik nr 3 do zarządzenia w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 27.09.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności