Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 127/2019/DEF

27-09-2019

ZARZĄDZENIE Nr 127/2019/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania, o których mowa w § 2 pkt 3, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, oraz świadczeniodawcę:

1) posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w ust. 2, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub
2) u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

 1. Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:

1) podstawowa opieka zdrowotna lub
2) podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub
3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub
4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub
5) leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub
6) leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub
7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
8) rehabilitacja lecznicza, lub
9) leczenie stomatologiczne, lub
10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub
11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub
12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub
13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub
14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub
15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub
16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub
17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub
18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub
19) opieka paliatywna i hospicyjna.

 1. Dofinansowanie nie jest udzielane uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadkach, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 11 lub 14, lub § 19 ust. 8 lub 9, lub § 23 ust. 5 lub 6 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dyrektor właściwego oddziału Funduszu – dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym uprawniony świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
2) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;
3) urządzenia informatyczne lub oprogramowanie - urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Rozdział 2
Udzielanie dofinansowania

§ 3. 1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania, uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

 1. Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.
 3. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest przez dyrektora właściwego oddziału uprawnionemu świadczeniodawcy.
 4. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 3
Zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania

§ 4. 1. Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy, na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6, których suma kwot zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, jest równa lub większa niż 100 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 50 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 50 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 50 000 zł lub 50 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6, których suma kwot zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, jest równa lub większa niż 50 000 000 zł, a mniejsza niż 100 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 30 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 4,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 30 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 3, dofinansowanie liczone jest od kwoty 30 000 zł lub 30 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 3 lit. a i b;
5) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6, których suma kwot zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania jest równa lub większa niż 10 000 000 zł, a mniejsza niż 50 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 6,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 5, dofinansowanie liczone jest od kwoty 20 000 zł lub 20 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 5 lit. a i b;
7) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, której kwota zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania jest równa lub większa niż 50 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 30 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 8,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 30 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 7, dofinansowanie liczone jest od kwoty 30 000 zł lub 30 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 7 lit. a i b;
9) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, której kwota zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania jest równa lub większą niż 10 000 000 zł, a mniejsza niż 50 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 10,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 10;

10) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 9, dofinansowanie liczone jest od kwoty 20 000 zł lub 20 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 9 lit. a i b;
11) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, której kwota zobowiązań na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania jest równa lub większa niż 10 000 000 zł, nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 12,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 20 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 12;

12) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 11, dofinansowanie liczone jest od kwoty 20 000 zł lub 20 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 11 lit. a i b;
13) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy posiadającego umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2, inną niż wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7, 9 i 11 nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł, z zastrzeżeniem pkt 14,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 14;

14) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 13, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000 zł lub 1000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 14 lit. a i b;
15) wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
16) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

 1. Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę,  środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
 2. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
 3. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział 4
Rozliczenie środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania

§ 5. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza i przekazuje do Centrali, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:

1) sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2) notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 5
Przepis końcowy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 27.09.2019 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności