Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2016/DEF

29-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 128/2016/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną
w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 692.733 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.12.2016 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności