Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 129/2019/DSOZ

30-09-2019

ZARZĄDZENIE Nr 129/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:
„30a) zarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe – zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;”;

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 11 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą
z nowotworem piersi (KON-Pierś)”;

3) w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W celu objęcia umową PSZ świadczeń: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1062). W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie mają zastosowania przepisy § 16 ust. 1-4 zarządzenia.”;

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 6 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 17:21
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności