Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 130/2018/DSOZ

13-12-2018

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą
przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych
lub wewnątrzczaszkowych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu ustala z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2020 r.”;
2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669, 1925 i 2192.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 13.12.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności