Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 133/2019/DSOZ

01-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 133/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem Nr 22/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 75/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 14 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

„5. W sytuacji rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, określonego w załączniku nr 1n do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku
nr 6 do zarządzenia.

6. W rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wyodrębnia się zakres skojarzony: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu operacyjnym, w ramach którego rozliczeniu podlegają grupy ROC01 i ROO03 z Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, określonym w załączniku nr 1r do zarządzenia.

7. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń żywienia pozajelitowego oraz żywienia dojelitowego ze świadczeniami rehabilitacyjnymi realizowanymi w warunkach stacjonarnych. W sytuacji świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym lub żywieniem pozajelitowym, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 7 i 8 do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym dołącza się do historii choroby.

8. W ramach rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.”;

 1. w § 17 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu operacyjnym udzielane są świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do grup ROC01 i ROO03, zgodnie z załącznikiem nr 3aa.”;

 1. załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. załącznik nr 1r do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 4. dodaje się załącznik nr 3aa do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 5. dodaje się załączniki nr 6-8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 5-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 01.10.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności