Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ

22-03-2013

Zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ
Prezesa
Narodowy Funduszu Zdrowia

z dnia 21 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w  sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie stosuje się do świadczeń rozliczanych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 kwietnia 2013 r. i okresach następnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dane dotyczące rozliczenia świadczeń udzielonych z zastosowaniem leku Ustekinumab, określonego w przepisach niniejszego zarządzenia są przekazywane do dnia 1 kwietnia 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
         
          Agnieszka  Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 22.03.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 7.05.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 22.03.2013 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności