Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2014/DI

28-03-2014

Zarządzenie Nr 14/2014/DI
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 514)  zarządza się, co następuje:   

§ 1.

W zarządzeniu Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie stosuje się do dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego przekazywanych od dnia 1 maja 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Finansowych

Wiesława Kłos


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 28.03.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 28.03.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności