Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2018/DSOZ

22-02-2018

ZĄDZENIE Nr 14/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 22.02.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności