Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2019/DSM- tekst ujednolicony

20-12-2019

Tekst ujednolicony zarządzenia

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 145/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejszy tekst (ujednolicony) ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019/DSM
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- w rodzaju ratownictwo medyczne.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość – warunki organizacyjno–techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu, o którym mowa w pkt 5;

3) miejsce stacjonowania – miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, określone w planie działania systemu, o którym mowa w pkt 5;

4) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

5) plan działania systemu – aktualny wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o PRM”, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

6) podwykonawca – podmiot, który na zlecenie świadczeniodawcy lub współrealizatora, o którym mowa w pkt 12:

a) wykonuje część umowy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności, lub

b) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do części świadczeń, stanowiących przedmiot umowy zawartej z Funduszem;

7) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;

8) rozporządzenie – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

10) ryczałt – uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

11) świadczeniodawca – dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w skład którego wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM, z zastrzeżeniem art. 20 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115);

12) współrealizator – świadczeniodawcę, który na podstawie art. 49 ust. 5a ustawy o PRM wspólnie z innym lub z innymi dysponentami zespołów ratownictwa medycznego ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym oraz wspólnie z nimi ją wykonuje.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, ustawie o PRM, rozporządzeniu oraz przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”.

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie, w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy – dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, który kompleksowo zabezpieczy realizację świadczeń przez wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu wraz z zapewnieniem działania dyspozytorni medycznej zabezpieczającej dany rejon operacyjny, zgodnie z planem działania systemu.

2. W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 22 ustawy o PRM, uwzględnia się wytyczne planu działania systemu, w odniesieniu do obszaru terytorialnego objętego danym postępowaniem, tj. rejonu operacyjnego, liczby zespołów ratownictwa medycznego i ich rodzaju, obszaru działania, miejsc stacjonowania każdego zespołu ratownictwa medycznego oraz liczby i lokalizacji dyspozytorni medycznych.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. W. L 340 z 16.12.2002 r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem postępowania w celu zawarcia umowy objęte są:

 - 85120000 – 6 Usługi medyczne i podobne.

4. Oferta świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, zawiera informację o miejscu stacjonowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, określonych w planie działania systemu w danym rejonie operacyjnym, we wszystkich zakresach świadczeń, z określeniem ich obszarów działania.

5. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu, przedstawia w ofercie wykaz osób wchodzących w skład personelu, które będą osobiście wykonywały medyczne czynności ratunkowe, zabezpieczając 100% czasu pracy zespołów ratownictwa medycznego objętych danym postępowaniem.

6. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, wykazujący w ofercie personel spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o PRM, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy w rodzaju ratownictwo medyczne, zwanej dalej „umową”, jest udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez świadczeniodawcę, w ramach poszczególnych zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. Świadczenia te finansowane są przez Fundusz na podstawie pisemnego porozumienia (umowy) zawartego pomiędzy dyrektorem Oddziału Funduszu, a właściwym terytorialnie wojewodą, z dotacji celowej w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest wojewoda, ujętych w planie finansowym Funduszu i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

2.    Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.    Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.

2.    Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w rejonie operacyjnym, którego dotyczy umowa.

§ 6. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym w poszczególnych zakresach, wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia, mogą być wykonywane przez świadczeniodawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi na podstawie umowy o podwykonawstwo albo wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami (współrealizatorami) na podstawie art. 49 ust. 5a ustawy
o PRM.

2.    Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do umowy lub we współpracy ze współrealizatorami wymienionymi w „Wykazie współrealizatorów”, którego wzór jest określony w  załączniku nr 5 do umowy.

3.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy o PRM, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego wyznaczają spośród siebie jednego świadczeniodawcę, który będzie ich reprezentował w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do zawarcia tej umowy (reprezentant).

4.    W przypadku, o którym mowa w ust. 3, każdy ze współrealizatorów obowiązany jest do przedstawienia, wraz z ofertą składaną przez reprezentanta, dokumentów i oświadczeń zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5.    Współrealizatorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Obowiązki związane z koordynacją realizacji tej umowy (w tym obsługą tej umowy, raportowaniem, rozliczaniem) należą do reprezentanta.

6.    W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b, podwykonawca może realizować świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, pod warunkiem uzyskania wpisu do właściwego rejestru potwierdzającego uprawnienia podwykonawcy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem podwykonawstwa.

7.    Świadczeniodawca lub współrealizator nie może powierzyć realizowania umowy podwykonawcy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b, we wszystkich, zabezpieczanych przez siebie, miejscach stacjonowania wskazanych
w planie działania systemu dla rejonu objętego daną umową.

8.    Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.

9.    Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

10.    Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.

11.    Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez współrealizatorów lub podwykonawców winna być zgłoszona przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 11 umowy.

12.    Świadczeniodawca obowiązany jest do lokalizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do planu działania systemu, przygotowanego zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy o PRM.

13.    Świadczeniodawca obowiązany jest do współpracy z właściwym wojewodą, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, na terenie województwa, a w uzasadnionych przypadkach także w województwach sąsiadujących z województwem, w którym świadczeniodawca ma miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

14.    Świadczenia opieki zdrowotnej, objęte umową, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”.

14 a3). Załącznik nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby” zawiera także wykaz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym.

15.    Osoby, o których mowa w ust. 14, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego lub innego świadczeniodawcy.

16.    Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne objętych warunkami umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową, specjalistyczne środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych. Świadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, realizowane są z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

17.    Zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

18.    Każda zmiana warunków udzielania świadczeń, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, podlega zgłoszeniu przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wystąpienie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

19.    Świadczeniodawca lub współrealizator zobowiązany jest do posiadania, w swojej strukturze organizacyjnej, dyspozytorni medycznej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw oraz do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.

§ 7. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.

2. Świadczenia w ramach gotowości zespołów ratownictwa medycznego finansowane są na podstawie ryczałtu, określonego dla odpowiedniego zakresu świadczeń, zgodnego z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. Świadczeniodawca, sprawozdając wykonane przez zespoły ratownictwa medycznego procedury medyczne, posługuje się klasyfikacją procedur ICD 9, w tym pomocniczo listą procedur ICD 9 dedykowaną dla ratownictwa medycznego, określoną w załączniku nr 6 do zarządzenia.

4. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz umowie.

5. Dane o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym osobom świadczeniodawca obowiązany jest przekazać zgodnie z zakresami świadczeń i kodami świadczeń, określonymi w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte.

2. Do realizacji i zmiany umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy, określone w § 10.

§ 9. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

§ 10. Z dniem 31 marca 2019 r. traci moc zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

  PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

               Adam Niedzielski

Spis załączników:

 1. załącznik nr 1 - Katalog zakresów świadczeń;
 2. załącznik nr 2 - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne;
 3. załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki realizacji umowy;
 4. załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia świadczeniodawcy w przypadku korzystania z podwykonawstwa (§ 2 ust. 1 pkt 6 lit. b.);
 5. załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia świadczeniodawcy dotyczącego potwierdzenia zabezpieczenia łączności umożliwiającej powiadamianie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 6. załącznik nr 6 - Lista procedur medycznych stosowana pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego;
 7. załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia świadczeniodawcy dotyczącego personelu lekarskiego spełniającego wymagania o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 8. załącznik nr 8  - Wzór oświadczenia świadczeniodawcy posiadającego w swojej strukturze dyspozytornię medyczną.

1) W pierwotnym zarządzeniu przywołano ustawę w brzmieniu wynikającym z Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429.

2) W pierwotnym zarządzeniu przywołano ustawę w brzmieniu wynikającym z Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629, 1669 i 2192.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 145/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października  2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczna, które weszło w życie z dniem  22 października 2019 r. z mocą obowiązywania od 1 października 2019 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 20.12.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności