Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 142/2019/DEF

14-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 142/2019/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 27 102 tys. zł do 21 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków
w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.10.2019 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności