Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 144/2019/GPF

17-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 17 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr  95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 107/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 111/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu wyraża zgodę na organizację lub udział dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz ich zastępców w ogólnopolskich lub zagranicznych konferencjach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach.
4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu zgody dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu. W przypadku pracowników, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu wydaje zgodę na podstawie informacji przełożonego potwierdzającej celowość udziału pracownika w spotkaniu.”,

b) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych przez Zastępców Prezesa Funduszu mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu zgody właściwego Zastępcy Prezesa Funduszu.”,

c) w § 10 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Departamentem Informatyki, Biurem Administracyjno-Gospodarczym, Departamentem Kontroli, Biurem Księgowości oraz Specjalistą do Spraw BHP wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;”, 

d) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komórka organizacyjna Inspektora Ochrony Danych jest właściwa w zakresie określania i realizacji w Centrali zadań określonych w art. 39 RODO oraz przepisach prawa krajowego.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 17.10.2019 15:40
Aktualizacja informacji: 21.10.2019 10:25
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności