Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 145/2019/DSM

22-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 145/2019/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 22 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Załącznik, o którym mowa w ust. 14, zawiera także wykaz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym.”;

2) załącznik nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 22.10.2019 11:11
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności