Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 146/2019/DGL

28-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy
na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784, 399, 1096, 1590, 1905) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, zmienionym zarządzeniem Nr 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę, złożony do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 oraz z 2019 r. poz. 1971).”;

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioskujący może wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przygotować i złożyć do oddziału Funduszu podpisany przez siebie egzemplarz umowy na realizację recept zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 1.”;

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Do wniosków o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę zawiera się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 oraz z 2019 r. poz. 1971).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 23 października 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726,1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.10.2019 09:48
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności