Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 149/2019/DSOZ

31-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 149/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 31 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) rozporządzenie o pilotażu onkologicznym - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, wydane na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy o świadczeniach;”;

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17a. 1. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w § 5 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, przez świadczeniodawców wymienionych w § 6 ust. 1 oraz w załączniku do tego rozporządzenia, zastosowanie mają współczynniki korygujące określone w § 11 ust. 3 tego rozporządzenia oraz określone na podstawie § 16 ust. 2 ogólnych warunków umów.
2. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do stosowania przepisów rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, w szczególności do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w tym rozporządzeniu.
3. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu udzielane są świadczeniobiorcom, którzy wyrazili zgodę na objęcie pilotażem, określoną w § 5 ust. 2 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym.”.

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia właściwych dla województw wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2423 oraz z 2019 r. poz. 1902) do zmiany umów, o których mowa w § 4 ust. 2 tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunkiem zmiany umów, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przez świadczeniodawców, o których mowa w § 17a ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, porozumień określonych w § 6 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podpisane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.10.2019 13:54
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności