Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 151/2019/DI

05-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 151/2019/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 5 listopada 2019 r.

    zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 19/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W celu uruchomienia i realizacji Programu powołuje się:

1) Właściciela Programu – Panią Dorotę Olczyk – p.o. Dyrektora Gabinetu Prezesa;

2) Dyrektora Programu – Pana Dariusza Kozińskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Projektów i Architektury;

3) Biuro Programu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.11.2019 11:12
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności