Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 15/2005

28-02-2005

Zarządzenie nr 15/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne".

Na podstawie art.146 pkt l i art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135), zarządza się, co następuje:

§ 1

Katalog świadczeń szpitalnych, stanowiący załącznik nr 1 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", przyjętych zarządzeniem Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, wynikających ze zmienionego katalogu świadczeń szpitalnych, o którym mowa w § 1 w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 28.02.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 28.02.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności