Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 15/2010/DSOZ

12-03-2010

Zarządzenie Nr 15/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia  8 marca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)), zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Użytkownik - świadczeniodawcę przystępującego do postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub który zawarł taką umowę z Funduszem, podwykonawcę, który będzie udzielał lub udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą, aptekę przystępującą do postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, lub która zawarła taką umowę - w zakresie jej realizacji, lub aptekę, która nie zawarła umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, o ile wyraziła wolę korzystania z Portalu;",      

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Użytkownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

1) nie wiąże go z Funduszem umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) nie jest podwykonawcą umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3) nie został wybrany do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku zakończonego postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) gdy nie wiąże go z Użytkownikiem umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem apteki, która nie zawarła umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku, gdy Użytkownik posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, termin rozwiązania umowy upoważniającej do korzystania z Portalu uzależniony jest od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Oddział, o którym mowa w ust. 6, jest zobowiązany rozpatrzyć otrzymany wniosek i zablokować konto.";  

3) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisów ust. 1 pkt 2-4 nie stosuje się do aptek, które nie zawarły umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.03.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.03.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności