Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 15/2015/GPF

26-03-2015

Zarządzenie Nr 15/2015/GPF
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Nadaje się Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Schemat organizacyjny Centrali Funduszu, określający nadzór nad komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu sprawowany przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 2. 1. Na podstawie określonych w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakresów działania komórek organizacyjnych Centrali, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 regulaminu, opracują, w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r., projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali Funduszu, o których mowa w § 11 ust. 4 regulaminu i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.
2. Ewidencję i zbiór wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu.
 

§ 3. Do czasu zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej Centrali Funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1, komórka organizacyjna Centrali wykonuje zadania określone w regulaminie nadanym niniejszym zarządzeniem w ramach struktury wewnętrznej ustalonej w regulaminie wewnętrznym zatwierdzonym przez Prezesa Funduszu na podstawie regulaminu organizacyjnego Centrali stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 36/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 36/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

 

Zarządzenia zmieniające

Zarządzenie Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.03.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 21.06.2016 15:02
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności