Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 15/2019/DSM

07-02-2019

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 15 marca 2017 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) oferencie – rozumie się przez to świadczeniodawcę, który ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pełnomocnika, o którym mowa w art. 132a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub świadczeniodawcę – reprezentanta w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm. 2));”;

2)     w § 10 w ust. 4:

a)    po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wykaz współrealizatorów, o których mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;”,

b)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest na wezwanie komisji prowadzącej postępowanie udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z osób wymienionych w wykazie. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą lub współrealizatorem umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów;”;

3)    w § 14 w ust. 1:

a)    w pkt 5 uchyla się lit. b,

b)    po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w przypadku, gdy świadczeniodawcy wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy, zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – kopię umowy dotyczącą wspólnego realizowania świadczeń zawartej  pomiędzy współrealizatorami;”,

c)    po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) pełnomocnictwo dla oferenta w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z umowy,  o której mowa w pkt 7a;”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925,  2192 i 2429.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 07.02.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności