Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF

15-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 154/2019/DEF
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 oraz art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Zarządzenie określa warunki zawierania i rozliczania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)    Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)    Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;
3)    świadczeniodawca POZ - świadczeniodawcę udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 20c ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590);
4)    umowa - umowę zawarta pomiędzy dyrektorem Oddziału Funduszu, a świadczeniodawcą POZ o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów przez świadczeniobiorców, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
5)    ustawy o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozdział 2
Zawieranie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów


§ 3. 1. W celu wyłonienia świadczeniodawców POZ do zawarcia umów  dyrektor Oddziału Funduszu zamieszcza na stronie internetowej tego Oddziału informację o warunkach zawarcia umów wskazując termin składania wniosków o zawarcie umowy.

2.    Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3.    Wnioski o zawarcie umowy są rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.

4.    Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3
Realizacja umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

§ 4. Przedmiotem umowy jest finansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji:

1)    w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji,

2)    w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób

- potwierdzonego oświadczeniem złożonym przez świadczeniobiorcę, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 4
Rozliczenia umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

§ 5. 1. W celu rozliczenia aktywowanych w danym miesiącu Internetowych Kont Pacjentów świadczeniodawca POZ przekazuje, w terminie do 5. dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, do oddziału Funduszu za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych zestawienie obejmujące numery PESEL świadczeniobiorców, którzy złożyli świadczeniodawcy POZ w danym miesiącu oświadczenia, o których mowa w § 4, oraz daty wystawienia tych oświadczeń.

2.    Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jego weryfikacji i przekazuje świadczeniodawcy POZ, za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, zestawienie numerów PESEL świadczeniobiorców, którzy aktywowali w danym miesiącu Internetowe Konta Pacjentów.

3.    Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca POZ wystawia i przekazuje do oddziału Funduszu fakturę odpowiadającą wartości równej iloczynowi liczby potwierdzonych aktywowanych Internetowych Kont Pacjentów i ceny za aktywowanie jednego Internetowego Konta Pacjenta.

4.    Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosi:

1)    36,90 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 albo 30,75 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 dla pierwszych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,
2)    30,75 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 albo 24,60 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 dla kolejnych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,
3)    24,60 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 albo 18,45 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 dla kolejnych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,
4)    18,45 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 albo 12,30 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 za każde kolejne aktywowane Internetowe Konto Pacjenta.

5.    Oddział Funduszu dokonuje płatności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni po dniu jej dostarczenia do oddziału Funduszu, przelewem na rachunek bankowy określony w umowie. Płatności uważa się za dokonane w dniu obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział 5
Rozliczenie środków na finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

§ 6. Dyrektor oddziału Funduszu na podstawie faktur, o których mowa w § 5 ust. 3, za dany miesiąc, sporządza i przekazuje do Centrali Funduszu, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono faktury:

1)    sprawozdanie łączne z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia;
2)    notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Rozdział 6
Przepis końcowy


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 15.11.2019 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności