Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 156/2019/DSOZ

19-11-2019

ZARZĄDZENIE NR 156/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM) objętych opieką jednego ośrodka koordynującego obejmuje od 500 do 1200 osób;

2) liczba świadczeniobiorców poddanych leczeniu w ramach programów lekowych dedykowanych pacjentom z SM nie może być niższa niż 30% w stosunku do całkowitej liczby świadczeniobiorców objętych leczeniem przez ośrodek  z rozpoznaniami wskazanymi, o których mowa w § 3, w roku poprzedzającym przystąpienie do programu pilotażowego.”;

2) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w pilotażu dokonuje zespół terapeutyczny ośrodka w składzie: koordynator terapii oraz lekarz rehabilitacji albo fizjoterapeuta;”;

3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Oddziału Funduszu zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zabezpieczenie potrzeb świadczeniobiorców na danym terenie, posiadane środki finansowe oraz kolejność zgłoszeń świadczeniodawców, o których mowa w ust. 2.”;

4)  załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5)   załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu zawarcia umowy o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe KOSM, świadczeniodawca, o którym mowa w § 9 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, składa w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
2. Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wnioski złożone i rozpatrzone pozytywnie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.

§ 4. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

  Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 19.11.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności