Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 157/2019/DSM

20-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 157/2019/DSM
PREZESA  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1)   przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)   szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
        - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

§ 2. 1.Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)    Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)    gotowość – warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby;
3)    miejsce wyczekiwania – zlokalizowane w obszarze działania, o którym mowa w pkt 5, miejsce stacjonowania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” lub miejsce stacjonowania zespołu transportu medycznego, w którym zespół oczekuje na zadysponowanie do wyjazdu;
4)    Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;
5)    obszar działania – określony w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spójny terytorialnie obszar funkcjonowania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” lub zespołu transportu medycznego, z którego przyjmowane i realizowane są zlecenia wyjazdu;
6)    rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7)    rozporządzenie – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8)    rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
9)    ryczałt – uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” lub zespołu transportu medycznego w ramach gotowości do wykonywania świadczeń w ciągu doby;
10)    ustawa o świadczeniach – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
11)    zlecający transport – świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, na zlecenie którego zespół transportu medycznego lub wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje świadczenia opieki zdrowotnej.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, rozporządzeniu oraz przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”.

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawcy, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” lub  w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół  transportu medycznego.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęty jest następujący kod:
- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

3. Oferta świadczeniodawcy, ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń będących przedmiotem postępowania, zawiera informację o miejscu stacjonowania zespołów, o których mowa w ust. 1, wraz z przyporządkowaniem specjalności komórek organizacyjnych zakładu leczniczego (VIII część), zarejestrowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, wydanego na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.2) ), tj.:

1)    dla wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” – 3118;
2)    dla zespołu transportu medycznego – 9250.

§ 4. 1. Postępowanie, o którym mowa w § 3, ma na celu wyłonienie świadczeniodawcy do realizacji świadczeń na obszarze:

1)    województwa;
2)    więcej niż jednego powiatu;
3)    powiatu.

2. Porównanie ofert w toku postępowania następuje zgodnie z art. 148 ustawy o świadczeniach, w tym z przepisami wydanymi na podstawie art. 148 ust. 3 tej ustawy.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 5. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 6. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w rozporządzeniu, niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.

§ 7. 1. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4. tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, do końca pierwszego roku życia dziecka polegających na realizacji transportu sanitarnego, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w następujących stanach chorobowych:

1)    niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
2)    niewydolność układu krążenia;
3)    stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
4)    inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).

2. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w wieku określonym w ust. 1, w szczególności w przypadkach:

1)     konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym – transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko;
2)    konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym – transport dziecka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w obszarze lub poza obszarem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko.

3. Zespół transportu medycznego udziela świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w stanach chorobowych określonych w rozporządzeniu.

4. Zespół transportu medycznego realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 3, w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.

5. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez zespół transportu medycznego udzielane są przy użyciu środka transportu sanitarnego typu B lub C spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

6. Świadczeniodawca przyjmuje i realizuje w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru działania, który jest przez niego obsługiwany, z uwzględnieniem stopnia pilności wpływających zgłoszeń dotyczących transportu medycznego, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta.

7. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, zobowiązany jest do współpracy ze świadczeniodawcami realizującymi takie umowy w pozostałych obszarach działania, w sytuacji konieczności realizacji niezwłocznego transportu pacjenta.

8. Zespół transportu medycznego lub wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje transport pacjenta do miejsca wskazanego przez zlecającego transport, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11.

§ 8. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń zgodnie z przedmiotem umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń utrzymując w miejscu wyczekiwania, w dyspozycji obsadę kadrową, specjalistyczny środek transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu kryterialnym.

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego lub wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” nie obejmuje obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego któremu podlegają świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w innych rodzajach (w ramach kompleksowości udzielania świadczeń).

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do lokalizacji miejsc wyczekiwania wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N” lub zespołów transportu medycznego w obszarze działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

4. Świadczenia opieki zdrowotnej objęte umową, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego lub innego świadczeniodawcy.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz określonej w odrębnych przepisach.

7. W ramach prowadzonej dokumentacji medycznej wprowadza się do stosowania:

1)    Kartę pracy wyjazdowego zespołu transportu sanitarnego typu „N”, której wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2)    Kartę pracy zespołu transportu medycznego, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

8. Świadczeniodawca, realizujący świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, obowiązany jest do prowadzenia wykazu zleceń na transport, w formie papierowej lub elektronicznej.

9. Wykaz, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1)    dane osobowe świadczeniobiorcy: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)    dane zlecającego transport (nazwę i adres szpitala, oddział);
3)    dane dotyczące zlecenia na transport: datę i godzinę przyjęcia lub odmowy przyjęcia zlecenia, docelowe miejsce transportu (nazwę i adres szpitala) i przyczynę transportu;
4)    datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia transportu.

10. Świadczeniodawca obowiązany jest do zapewnienia łączności umożliwiającej przyjmowanie informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontakt z wyjazdowym zespołem sanitarnym typu „N” lub zespołem transportu medycznego.

11. Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie zespołu transportu medycznego, zobowiązany jest do określenia zasad organizacji przyjmowania zgłoszeń na transport zespołem transportu medycznego oraz do poinformowania o tych zasadach świadczeniodawców realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego na terenie obsługiwanego przez niego obszaru działania oraz właściwego oddziału Funduszu.

§ 9. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny udzielane na obszarze działania, w poszczególnych zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do umowy.

2.    Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania świadczeń jedynie w części będącej przedmiotem umowy.

3.    Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6.

4.    Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5.    Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.

6.    Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców winna być zgłoszona przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy.

§ 10. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane w ramach gotowości zespołów, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowane są na podstawie ryczałtu określonego dla odpowiedniego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

3. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz w umowie.

4. Dane o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej świadczeniodawca obowiązany jest przekazać Funduszowi zgodnie z zakresami świadczeń i kodami świadczeń, określonymi w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 11. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte.

§ 12. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 14. 1. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

2. Do świadczeń udzielanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. Traci moc zarządzenie Nr 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
     NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

               Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694,  poz. 1726, 1818, 1905 i 2020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959,1655 i 2020.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 20.11.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności