Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 158/2019/DGL

21-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 158/2019/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 97/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2019 r.,  zarządzeniem Nr 99/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 137/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzemiennie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 2 do zarządzenia załączniki nr 1 – 4 do umowy otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, w zakresie substancji czynnej 5.08.05.0000194 - fluorouracilum- inj., który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 27 września 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 21.11.2019 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności