Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2009/DGL

11-03-2009

Zarządzenie Nr 16/2009/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października  2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, zgodnie z planem zakupu określonym przez dyrektora Oddziału Funduszu, komisja konkursowa po uzgodnieniu z dyrektorem Oddziału Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty nie spełniające wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, po obniżonej cenie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Oddziału Funduszu wskazuje termin dostosowania podmiotów do wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1g do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 1h do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1i do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

12) załącznik nr 28 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 31 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;

14) w załączniku  nr 33 część B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;

15) dodaje się załącznik nr 35-40 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 14-19 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 - 15 niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2009 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

 Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.03.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.03.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności