Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2010/DGL

22-03-2010

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z  późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii - wykaz zawierający substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10, które wymienione są w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.), oraz w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142. );";

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, składającym się:
a) z części A zawierającej substancje czynne stosowane w chemioterapii nowotworów oraz z części C zawierającej substancje czynne stosowane w terapii wspomagającej, stanowiącym załącznik nr 1 f do zarządzenia,
b) z części B zawierającej substancje czynne stosowane w chemoterapii nowotworów wraz z rozpoznaniami według ICD-10, które zostały określone w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, oraz w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanym dalej "katalogiem substancji".

3) załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w  życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 marca 2010 roku.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 22.03.2010 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 22.03.2010 r. Magdalena Stawar
Wszystkie aktualności