Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ

29-03-2013

Zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) sposób postępowania w sprawie wydania przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Dyrektorem oddziału Funduszu", decyzji dotyczącej indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń w rodzajach określonych w § 2 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), z zastrzeżeniem ust. 2;

2) wzory wniosków w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, o których mowa w pkt 1.

2. Warunki składania i rozpatrywania wniosków dotyczą wszystkich rodzajów świadczeń, o ile nie zostały określone w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

§ 2.

1.  Określa się wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, zwany dalej "wnioskiem":

1) wykonywanych ponad limit dni określony w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wykonanych w odstępie krótszym niż 14 dni, wskazanym w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  udzielonych świadczeniobiorcy:

a) innej płci, niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenie, albo

b) pełnoletniemu w ramach zakresów świadczeń z dopiskiem "dla dzieci" albo "dziecięcy", albo

c) w ramach umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia na oddziale psychogeriatrycznym, - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) dotyczący sytuacji, w których w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne początkiem kolejnej hospitalizacji jest dzień zakończenia poprzedniej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy, i nie jest to kontynuacja poprzedniego leczenia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

5) dotyczący sytuacji przedłużenia czasu trwania rehabilitacji (fizjoterapii) realizowanej w warunkach domowych, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Określa się wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczenia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia. Załącznikiem do wniosku jest specyfikacja kosztowa, której wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia.

3.Określa się wzór:

1) opinii do wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;

2) decyzji Dyrektora oddziału Funduszu dotyczący wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 2. Składanie wniosku

§ 3.

1. Rozliczenie udzielonych świadczeń, o których mowa w § 2, dokonywane jest  na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca, w celu rozliczenia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, występuje do Dyrektora oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, którego wzór określony został w załączniku do zarządzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, generowany jest przez świadczeniodawcę w formie elektronicznej w Bazie Rozliczeń Indywidualnych (BRI - narzędziu internetowym służącym do składania i administrowania decyzjami w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, udostępnionym w systemie sprawozdawczym Narodowego Funduszu Zdrowia).

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej "oddziałem Funduszu", w terminie określonym w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń. W przypadku, gdy takie zarządzenie nie określa terminu złożenia wniosku, świadczeniodawca może złożyć wniosek przed rozpoczęciem realizacji świadczenia, w trakcie realizacji świadczenia lub w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji świadczenia.

5. Świadczeniodawca po wygenerowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2,  przesyła ten wniosek do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej oraz  papierowej. Termin złożenia wniosku liczy się od dnia wpłynięcia wniosku w obu powyższych formach do oddziału Funduszu.

Rozdział 3. Rozpatrywanie wniosku

§ 4.

1. Zgodę na indywidualne rozliczenie świadczenia wydaje Dyrektor oddziału Funduszu, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku albo od dnia przekazania uzupełnionego wniosku, o którym mowa  w ust. 4.

2. Niewyrażenie przez Dyrektora oddziału Funduszu zgody na realizację wniosku wymaga uzasadnienia.

3. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora oddziału Funduszu uchybień formalnych, Dyrektor odmawia rozliczenia świadczenia, którego dotyczy wniosek.

4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2, Dyrektor oddziału Funduszu wzywa świadczeniodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie do uzupełnienia wniosku przekazywane jest świadczeniodawcy w formie elektronicznej i papierowej.

5. W przypadku braku zgody Dyrektora oddziału Funduszu na realizację wniosku, świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne jego rozpatrzenie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odmowy realizacji wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiła ona z powodu uchybienia terminu lub innych uchybień formalnych wniosku, leżących po stronie świadczeniodawcy.

6. Dyrektor oddziału Funduszu rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne rozpatrzenie.

7. Od rozstrzygnięcia Dyrektora oddziału Funduszu wydanego w wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 odwołanie nie przysługuje.

8. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz w ust. 4, świadczeniodawca może wycofać wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, złożonego we właściwym oddziale Funduszu.

9. Oddział Funduszu monitoruje wydawanie decyzji oraz prowadzi dokumentację z tym związaną, uwzględniającą zakres danych wskazany we wniosku, w tym rejestr decyzji oraz dokumenty, na podstawie których dokonano weryfikacji wniosku.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 19/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

  Agnieszka Pachciarz

Zarządzenia zmieniające

Zarządzenie Nr 91/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 64/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 29.03.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 7.05.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 29.03.2013 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności